NDA - כללים להימנע מחשיפות משפטיות - הסכם סודיות להורדה

בעידן המידע בו אנו חיים, מידע הוא הנכס המשמעותי ביותר עבור עסקים ומיזמים. שימוש נכון בהסכמי סודיות ובסעיפי סודיות יסייע לכם לשמור על המידע המסחרי שלכם.

שתף את המאמר

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

מהו הסכם סודיות (NDA) או (CDA)?

הסכם סודיות (Non-Disclosure Agreement) הוא הסכם משפטי או חלק מהסכם משפטי אשר מתווה את הכללים להעברת מידע סודי, ידע, מידע מסחרי או כל מידע שהצדדים מעוניינים לשתף ביניהם למטרה מסוימת, בכפוף לתנאים מוסכמים מראש. הסכם NDA יחייב את הצד שמקבל את המידע שאינו נחלת הכלל לשמור עליו בסודיות ולהגן עליו מפני גישה לא מורשית. 

מה צריך לכלול הסכם סודיות ומהו המידע הסודי שניתן לכלול במסגרת הסכם סודיות?

במסגרת הסכם הסודיות ניתן ונהוג להגדיר ״כמידע סודי״ סוגי מידע מגוונים, ובין היתר, רשימת לקוחות, חוזים מסחריים, סודות מסחריים, רעיונות, שיטות עבודה, קניין רוחני, פטנטים, תהליכים, נוסחאות, סימני מסחר, רעיונות, תהליכים, טכניקות, פטנטים, דוחות פיננסים, רשימת ספקים, מוצרים, ידע על מתחרים, תוכניות עבודה, הכנסות והרשימה עוד ארוכה.

אנו מנוסים ביותר בעריכת הסכמי NDA מותאמים אישית ויש לנו כלים דיגיטליים שיסייעו בהליך- לעריכת הסכם NDA מותאם אישית

סוגי הסכמי סודיות

ישנם שני סוגים עיקריים של הסכמי סודיות:
1. הסכם סודיות חד צדדי- 
הסכם סודיות חד צדדי (המכונה לעיתים הסכם סודיות חד כיווני) כולל שני צדדים כאשר רק צד אחד (כלומר הצד החושף) צופה גילוי מידע סודי לצד השני (כלומר, הצד המקבל) ודורש להגן על המידע.

2. הסכם סודיות הדדי- 
הסכם סודיות הדדי (המכונה לעתים  NDA דו כיווני) כולל שני צדדים כאשר שני הצדדים צופים גילוי של מידע סודי זה לזה כאשר כל אחד מהם מתכוון להגן על המידע שלו מפני חשיפות נוספות.

מתי לחתום על הסכם סודיות?

מומלץ לחתום על חוזה סודיות או סעיף סודיות עם כל גורם החשוף למידע הסודי של הפעילות העסקית שלנו באופן שעלול לפגוע בה בעתיד. למשל- עובדים שחשופים לרשימת לקוחות ולידים, יועצים, משקיעים, נותני שירותים, ספקים, מפיצים, יצרנים, בנקים, ועוד. הסכמי סודיות בתחומים שונים ועם גורמים שונים יערכו באופן שונה ויש צורך להתייחס בכל מקרה ומקרה לסעיפים ולמנגנונים הרלוונטים לשמירת המידע אותו אנו חושפים. לכן אין דבר כזה הסכם סודיות סטנדרטי ומומלץ להתאים את חוזה סודיות שיתאים לעסק שלכם.

מדוע השימוש בהסכם סודיות כל כך נפוץ ולמה צריך לחתום על הסכמי סודיות?

פשוט מאד – בכדי לשמר את היתרון התחרותי. במקרה בו מישהו חלילה יעשה שימוש במידע הסודי שלנו או יחשוף אותו למתחרים, עלולה להיווצר פגיעה קשה בפעילות ואף סיכול מוחלט שלה. לצערנו אנו עדים להליכים משפטים רבים הנוגעים לשימוש אסור במידע סודי.

כללי

חשוב לדעת כי בכל מקרה ומקרה יש צורך בהסכם סודיות שונה, עם הוראות שונות שיתאימו לאופי הפעילות והתקשרות. חתימת הסכם סודיות שלא מתאים למקרה הספציפי, מבלי להכיר את החוק והפסיקה ומבלי לדעת אילו הוראות בית המשפט מכבד ואילו לא, עלולה לרוקן מתוכן את ההסכם. כמו כן, ניסיון בתחום, והכרות עם ההפרות הנפוצות תגדיל משמעותית את הסיכוי שתקבלו פיצוי ראוי בעד הנזק שיגרם לפעילות העסקית לאחר הפרת הסכם הסודיות. בנוסף, קיימים מנגנונים רבים הקיימים בהסכמים מעטים ועשויים להתאים למקרה שלכם. ללא השימוש בהם עשויה להיווצר חשיפה שתפגע בפעילות העסקית שלכם ולא תוכלו לבקש סעד.

איננו ממליצים לערוך הסכם סודיות ללא ידע והכרות מעמיקה עם סעיפי החוק הרלוונטיים ויש לנו באתר כלים דיגטליים מתקדמים שיסייעו לכם בעריכת הסכם סודיות באנגלית או בעברית – ויחד עם זאת – לנוחותכם, להלן דוגמה חינמית להסכם סודיות חד צדדי.

יודגש כי הסכם הסודיות להלן אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מתאים לכל מקרה ומקרה.

הסכם סודיות לדוגמה

הסכם סודיות

הסכם סודיות זה (להלן: "ההסכם") נערך ונחתם ביום __ בחודש ____, _____, בין _______ (להלן: "מוסר המידע"), לבין ______ (להלן: "הצד המקבל").

הואיל           והצדדים מעוניינים לשתף פעולה בניהם במטרה ל-  _________ (להלן: "המטרה");

והואיל          ולצורך המטרה מוסר המידע יעביר לצד המקבל מידע סודי, כהגדרתו להלן;

והואיל         והצד המקבל מאשר, כי ידוע לו, שמבלי שיתחייב בהתחייבויות המפורטות בהסכם זה להלן, מוסר המידע לא היה מתקשר בהסכם כלשהו ו/או מוסר לו מידע סודי כלשהו וכי הצד המקבל מסכים לקבל את המידע הסודי של מוסר המידע ולפעול לגביו בהתאם להתחייבויות שהוא נוטל על עצמו בהסכם זה;

לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. בהסכם זה, המונח "מידע סודי" משמע כל מידע הנוגע בכל צורה או אופן לעסקיו של מוסר המידע וכל מידע אחר בקשר למוצריו של מוסר המידע ו/או מחקר ופיתוח, בין אם מידע כאמור בא לידי ביטוי במוצר פיסי או לא, בין אם נתגלה בעל פה, בכתב או בכל אופן אחר, לרבות, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור, מסמכים, טיוטות, תהליכים, סודות מסחריים, רעיונות, המצאות, תוכנות, תשלומים ותנאי התקשרות וכן כל ידע פיננסי, מסחרי, שיטות כלשהן, פיתוחים טכניים, קליניים, כלכליים, מסחריים או אחרים. הסכם זה וההתדיינויות בין הצדדים ייחשבו גם ל"מידע סודי".

2. הצד המקבל מאשר ומתחייב בזה כלפי מוסר המידע כדלקמן:

  • לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות או להעביר לאחר או לאחרים או לפרסם את המידע הסודי או כל חלק ממנו. הצד המקבל ינקוט במירב אמצעי הזהירות על מנת למנוע הימצאותו ו/או הגעתו של מידע סודי לצד שלישי כלשהו.
  • לא לעשות במידע הסודי או בכל חלק ממנו שימוש או ניצול או יישום כלשהם, באופן כלשהו, מלבד לצורך יישום מטרת התקשרות.
  • לשמור את המידע הסודי במקום בטוח ומופרד, ולנקוט בכל אמצעי זהירות לשמירת המידע הסודי.

3. הסכם זה יהיה בתוקף במשך 5 (חמש) שנים לאחר סיום הקשר בין הצדדים.

4. אין בהסכם זה על מנת לחייב את מוסר המידע בגילויו של מידע סודי כלשהו.

5. אין בהסכם זה על מנת ליצור שותפות מסוג כלשהו בין הצדדים.

6. אם ייקבע כי תנאי של התחייבות זו הינו בטל, בלתי תקף או בלתי אכיף, תנאי זה יפורש כתנאי אשר יהיה ניתן להפריד משאר ההתחייבות, וקביעה כזו רק תתייחס לאותו תנאי, מבלי להשפיע על שאר התנאים של ההסכם. ההתחייבות תמשיך להתקיים באופן שאינה כוללת תנאי זה.

7. הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל, ולבית המשפט המוסמך בתל אביב תינתן סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע מהסכם זה או קשור אליו.

חתימות

תאריך:

מעוניינים בעריכת NDA?

צרו קשר

ערכנו עשרות תקנונים לאתרים בתחומים מגוונים.
אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה ואנו ניתן לכם את השירות הטוב ביותר.

Skip to content