תקנון ותנאי שימוש לאתר Legalwiz

ליגלוויז מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.legalwiz.co.il (״האתר״).
מטרת האתר ליצור שיתוף פעולה בין משפט וטכנולוגיה, לחולל מהפכה בה שירותים משפטיים יהיו נגישים ליותר אנשים מאי פעם, לספק לגולשים מידע משפטי איכותי ומידע אודות השירותים היחודיים אותם מציע משרד עורכי הדין ״דניאל עורכי דין״ ומשרדים ועורכי דין נוספים  (״עורכי הדין״).

1. כללי:

 1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר. על כן, מומלץ לבקר בעמוד התקנון בעת כל הכניסה לאתר.
 2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 3. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 4. השימוש באתר מיועד לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. פעולת של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
 5. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה עיון באתר ו/או הרשמה באתר ו/או רכישת מוצר באתר.
 6. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2. הגלישה באתר:

 1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
 2. על גולש המזין פרטיו באתר תוחלנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון זה (״השארת פרטים״).
 3. אין להשאיר פרטיו של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
 4. בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים שונים, בהתאם לסוג השירות בו הוא מתעניין, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, תאריך לידה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ועוד (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים לסכל יצירת קשר עם משאיר הפרטים. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 5. הנתונים הנמסרים בעת השארת פרטים באתר יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לבדוק ייתכנות למתן שירות משפטי.
 6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 7. בכפוף להסכמת הגולש, השארת פרטים באתר כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס להצעות, עדכונים ותוכן המוצעים למשתמשים אשר השאירו פרטים באתר.
 8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
 9. מובהר כי באפשרות הנרשם להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל, טלפון, פקס או מסרון. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
 10. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
 11. האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר בהתאם שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
  • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הופרו תנאי תקנון זה;
  • אם לא נעשה שימוש באתר במשך תקופה רצופה העולה על שלושה חודשים, גם לאחר שניתנה למשתמש הודעה על כך בדואר אלקטרוני;
  • אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

3. התוכן והשירותים המוצגים באתר:

 1. שמות השירותים המוצעים באתר יופיעו במסגרת רשימה אשר תוצג באתר.
 2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, להציג מגוון כלשהו של תכנים או שירותים באתר.
 3. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
 4. אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 5. האתר או מי מטעמו רשאי לאמת את זהותו של משאיר פרטים בהתאם למידע שנמסר על ידו.
 6. קבלת שירותים משפטיים על ידי מי מעורכי הדין, כפופה לבדיקת ייתכנות למתן שירות משפטי בתשלום ולשיקול דעתם של עורכי הדין.
 7. הליך רכישה מחייב השארת פרטים. בעת התקדמות בהליך הרכישה באתר, יידרש משאיר הפרטים למסור, פרטים שונים, בהתאם לסוג השירות בו מתעניין משאיר הפרטים.
 8. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך למשאיר הפרטים, או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
 9. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 10.  מעת לעת האתר רשאי לעדכן את מחירי השירותים המוצעים באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך להודיע על כך.
 11. מחירי השירותים המוצעים באתר אינם כוללים מס ערך מוסף.
 12. מחירי השירותים המוצעים באתר לא יכללו עלות שילוח (ככל ויש בכך צורך), אלא אם נקבע כך במפורש.

4. העדר ייעוץ:

 1. האמור באתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מעורך דין, אינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי. כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד. מכל מקום, השימוש באמור באתר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי.
 2. יודגש כי אין להסתמך על מידע שהתקבל באתר לצורך קבלת החלטות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, ממוניים, מחשובים, אישיים או כספיים בין בהיותם אישיים לשימושך הפרטי ו/או לשימוש מסחרי.
 3. המידע על שירותי האתר מופיע לצורכי הסבר כללי. ייתכנו שינויים, הבדלים וכיו"ב בין השירות, כפי שהוא מוסבר ומופיע באתר, לבין השירות שיציעו עורכי הדין. טעות סופר בתיאור שירות או מחירו לא תחייב את האתר.
 4. מידע ומצגים באתר, שמקורם בשותפיו של האתר, נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

5. אחריות האתר:

 1. האתר לא יהיה אחראי לנזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר או בקישורים לאתרים אחרים או כל מקור מידע פנימי או חיצוני אחר או שימוש במידע על שירותים אשר מוצגים על ידו.
 2. האתר לא יהא אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 3. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שיגרם לגולש באמצעות יצירת קשר עם שותפיו של האתר.
 4. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש או לנרשם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו.
 5. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

6. השימוש באתר:

 1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.
 2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 4. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
 5. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
 6. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
 7. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי תקנון זה. בנוסף, ישפה גולש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

7. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

 1. האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנהו או מראהו או עיצובו ואת היקפם וזמינותם של השירותים באתר. כמו כן, האתר רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. יובהר כי האתר רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
 2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים או משפטיים ואחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים או לנרשמים באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן שירותיו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. עם הפסקת מתן שירות או שירותים האתר יחזיק את החומר הכלול בשירות שהופסק למשך זמן שיקבע בשיקול דעתו הבלעדי ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך.

8. קניין רוחני:

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד.
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
 3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

9. סמכות שיפוט:

 1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 2. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע או הקשור לתקנון זה.

10. סמכות שיפוט:

 1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 2. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע או הקשור לתקנון זה.

11. מתן שירות ומדיניות שינויים וביטולים

כל השירותים המוצעים באתר ינתנו באמצעות דוא״ל, טלפון או מפגש פנים אל פנים (אלא אם נאמר במפורש אחרת בדף השירות). השירותים ינתנו בלוחות זמנים שיקבעו עם לקוחות האתר ותוך 10 ימי עסקים לכל היותר, למעט שירותי תרגום ושירותים התלויים באישורו של צד שלישי (לדוגמה- רשם החברות). במקרה בו השירות כפוף לאישורו של צד שלישי, השירות יועבר לאישורו של הצד השלישי תוך 7 ימי עסקים.

האתר עושה מאמץ לאפשר ללקוחותיו לשנות את הזמנתם ואף לבטלה, והכל בהתאם להוראות מדיניות זו. להלן תובא מדיניות השינויים והביטולים של האתר:

שינוי וביטול הזמנת שירות בסמוך למועד ביצועו ולפני קבלתו:

 1. כחלק ממחויבותנו לתת את השירות הטוב ביותר, אנו עובדים מהר. על כן, שינוי או ביטול בקשה לשירות יתקבל בטווח זמן מסוים לאחר שליחתו באתר והזנת פרטי החיוב הרלוונטיים. הדבר החשוב לנו ביותר הוא שתהיו מרוצים.
 2. האתר רשאי לבטל מיוזמתו בקשה לשירות, בין היתר אך לא רק, במקרה שפרטי החיוב שמסר הנרשם אינם תקינים או באם השירות אשר הוזמן אינו מתאפשר, כל זאת על-ידי מסירת הודעה על כך למשאיר הפרטים.
 3. במקרה שהשינוי או הביטול המתבקש יתקבלו על ידנו בטרם ביצוע השירות או חלקו ממנו, ניתן יהיה לבצע את השינוי או הביטול ולקבל החזר כספי מלא.
 4. במידה והשינוי או הביטול המתבקש יתקבלו על ידנו לאחר ביצוע השירות כולו או חלקו, השינוי או הביטול יתאפשרו בהחזר כספי מלא או חלקי או ללא החזר כספי בהתאם לחלק השירות שבוצע על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. במקרה זה, אנו נעביר לכם את המסמכים שהופקו על ידנו עד לקבלתנו את הודעת השינוי או הביטול.
 5. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום באמצעותו ביצע משאיר הפרטים את ההזמנה.
 6. פניות לשינוי או ביטול שירות ייעשו בדרך של משלוח פניה באמצעות:
  טלפון: 072-3902738; או בכתובת הדוא"ל: Services@dev.legalwiz.co.il.

12. צרו קשר: 

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת:

דגן 9, סביון;

פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות:

טלפון: 072-3902738; או כתובת הדוא"ל: Office@dev.legalwiz.co.il.

מדיניות פרטיות

 1. האתר מכבד את פרטיות לקוחותיו.
 2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב- "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. (המידע הנמסר בעת השארת פרטים והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").
 3. המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
 4. האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:
  • בכדי לספק לך את השירות או המידע שביקשת או מידע נוסף אשר אנו מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
  • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים בהם אתה מתעניין;
  • בכדי לבצע סקרי לקוחות או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
 5. האתר או מי מטעמו לא יגלו או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות לגולש או משאיר הפרטים.
 6. יחד עם זאת, האתר או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
  • האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
  • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
  • אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
 7. כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.
 8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
דילוג לתוכן