תקנון חברה - למה זה כל כך חשוב? - תקנון חברה לדוגמה

החלטתם לרשום חברה בע"מ? חשוב שתכירו את אבני הדרך וכללי היסוד ההכרחיים בדרך לרישום חברה בע״מ ברשם החברות בצורה הנכונה ביותר. ניסוח תקנון חברה, הצהרות בעלי מניות ראשונים והצהרות דירקטורים ראשונים אלו הם מסמכי היסוד של החברה.

שתף את המאמר

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

מהי חברה בע"מ?

ברוב המוחלט של המקרים, חברה בע"מ הינה התאגדות של מספר אנשים בעלי עניין משותף המתאגדים לצורך הקמת פעילות להשאת רווחים. חברה בע"מ הינה יישות משפטית עצמאית המקיימת הפרדה ממונית ומשפטית בינה לבין בעליה.

יישות משפטית נפרדת

חברה בע"מ מחזיקה מספר זיהוי משלה (ח.פ), יכולה לתבוע ולהיתבע ולבצע פעולות שונות באמצעות אורגניה (בעלי התפקידים בחברה). לצורך המחשת ההפרדה כאמור, בעת מינוי כונס נכסים (חלילה) יהיו בעלי החברה חייבים לשלם את חובות החברה רק עד לגובה ערכן הנקוב של המניות אותן הם מחזיקים, ולא מעבר לכך. חשוב לזכור כי ההפרדה אינה מוחלטת וכי ישנם מצבים בהם יהיו בעלי המניות חייבים גם מעבר לגובה מניותיהם, מצב זה נקרא "הרמת מסך".

כיצד לבצע רישום חברה?

לצורך רישום חברה אצל רשם החברות, על מייסדי החברה לחתום על מסמכי רישום חברה אותם יש לנסח בהתאם לדין ובהתאם לרצון המייסדים. מסמכים אלה יגדירו את היחסים שבין המייסדים ואת בעלי התפקידים הראשונים בחברה. ניסוח המסמכים בצורה הנכונה יבטיח עבורכם קרקע פוריה להמשך פעילות שוטפת.

אנו מנוסים ביותר ברישום חברות ויש לנו כלים דיגיטליים שיסייעו בהליך- לרישום חברה וייעוץ עם עורך דין 

המסמכים הדרושים לרישום חברה אצל רשם החברות:

1. טופס בקשה לרישום חברה (ידוע גם כ"טופס 1") – את הבקשה יש למלא בהתאם לתנאים שהוסכמו בתקנון החברה.

טופס בקשה לרישום חברה להורדה

2. תקנון חברה – מסמך חוזי מחייב בין החברה (כישות משפטית נפרדת) לבין בעליה ובינם לבין עצמם. תקנון החברה חייב לכלול לפחות 4 סעיפי חובה המסדירים את אופן הפעילות של הגורמים השונים בחברה:

 • שם החברה
 • פירוט מטרותיה
 • אחריות בעלי המניות
 • הון המניות המוקצה והרשום בחברה

תקנון חברה להורדה

כל אחד מסעיפי החובה ישפיע באופן ישיר על פעילות החברה ועל היחסים שבין מייסדיה, לכן אין להקל ראש בניסוחם.

נוסף על כך, סעיפים נוספים הנוגעים לפעילות הדירקטוריון, כללים בדבר תשלום דיבידנדים, אופן ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, אופן העברת מניות ועוד, נהוגים להיכלל גם כן בתקנון החברה. ככל וצרכי החברה משתנים, ניתן לשנות את התקנון באמצעות החלטה של האסיפה הכללית.

3. הצהרת בעל מניות ראשון – מסמך הצהרתי בו בעלי המניות הראשונים של החברה מצהירים כי הם כשירים לייסד חברה ולהחזיק מניות בה.

הצהרת בעל מניות ראשון להורדה

4. הצהרת דירקטור ראשון – מסמך הצהרתי בו מי שמונו כדירקטורים ראשונים בחברה מצהירים כי הם כשירים לכהן בתפקיד.

הצהרת דירקטור ראשון להורדה

על כל המסמכים הנ"ל חלה חובה להיחתם בפני עו"ד אשר יאמת את המסמך בחתימתו. כחלק מהליך הרישום המקוון שלנו, אנו נבצע את אימות המסמכים מרחוק וכך תחסכו עוד זמן ועוד כסף.

תקנון חברה - ליגלוויז

אנו מציעים שירותי רישום חברה באופן מקוון ובליווי עורך דין שיחסכו לכם כ- 500 ש״ח באגרה וללא שתצטרכו למלא טפסים – לרישום חברה וייעוץ עם עורך דין 

כללי

חשוב לדעת, כי לכל חברה דרוש ניסוח שונה של מסמכי הרישום אשר יוכל לבטא את רצון המייסדים בצורה המדויקת והנכונה ביותר, עבורם ועבור פעילות החברה.

איננו ממליצים לערוך תקנון ללא ייעוץ מקצועי או ידע והכרות מעמיקה עם סעיפי החוק הרלוונטיים – ויחד עם זאת – לנוחותכם, להלן דוגמאות חינמיות לתקנון חברה ומסמכי רישום חברה.

יודגש כי התקנון והמסמכים להלן אינם מהווים תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין והם מהווים מידע כללי בלבד, אשר אינו מתאים לכל מקרה ומקרה.

מסמכים להורדה

תקנון חברה לדוגמא

חוק החברות, התשנ"ט –  1999

חברה פרטית מוגבלת במניות

ת ק נ ו ן

ש ל

____________ בע״מ

_____________LTD

 

הגדרות

 1. בתקנון זה תהא למלים הרשומות בטור הימני להלן המשמעות הנודעת להן בטור השמאלי, אלא אם משמעות זו אינה עולה בקנה אחד עם נושא הכתוב או עם תכנו:

 

אסיפה כלליתאסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות לפי הגדרתן בחוק החברות.
הדירקטורים/דירקטוריוןדירקטוריון החברה מעת לעת או, לפי העניין, הדירקטורים, או במקרה של פחות משניים, הדירקטור של החברה, אותה עת.
החברההחברה הנקובה לעיל.
חוק החברות/החוקחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל דין אחר החל על החברה ושהוא בר תוקף באותה עת, לפי העניין.
תקנון ההתאגדות/תקנון זהתקנון החברה כפי שנוסח כאן או כפי שישונה מזמן לזמן בהתאם להוראות חוק החברות.

שם החברה מטרותיה ותכליתה

 1. שם החברה הוא:
  • בעברית: ______________ בע״מ
  • באנגלית: _______________ LTD
 2. המטרות שלשמן נוסדה החברה הן: לעסוק בכל עיסוק חוקי.
  • תכלית החברה לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, והיא יכולה להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה, בין היתר, את ענייניהם של נושי החברה, של עובדיה ואת ענינו של הציבור.
  • החברה תהיה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור לעיל.

חברה פרטית

 1. החברה תהיה חברה פרטית.
  • מספר בעלי המניות בחברה בכל עת לא יעלה על חמישים (50), מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה; לעניין פסקה זו, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניה אחד.
  • החברה לא תוכל להציע את מניותיה לציבור.
  • הזכות להעביר את מניות החברה כפופה לאישור הדירקטוריון.

 

הגבלת אחריות

 1. אחריותו של כל בעל מניה בחברה מוגבלת.

הון החברה

  • הון המניות של החברה יהיה ______ ש״ח בסך הכל המחולקים ל- _________ (___) מניות רגילות בעלות ערך נקוב של _____ש״ח כל אחת.
  • אלא אם כן ייקבע אחרת בהתאם להוראות תקנון זה, כל מניה תקנה לבעליה את מלוא הזכויות המוקנות בדרך כלל לבעל מניות בחברה, לרבות הזכות להשתתפות בדיבידנדים שתחלק החברה והזכות קבלת עודף רכוש החברה בעת פירוק (על בסיס פרו רטה), קבלת הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, השתתפות בהן והצבעה בהן וכן הצבעה בכל עניין שהאסיפה הכללית מוסמכת להחליט בו (כשכל מניה מקנה למחזיק בה קול אחד). החברה תהיה רשאית לשנות את הזכויות הצמודות למניותיה בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה.

שינוי התקנון

 1. החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה.

דירקטוריון החברה

 1. אלא אם נקבע אחרת בהחלטה רגילה של האסיפה הכללית, מספר הדירקטורים של החברה לא יפחת מאחד (1) ולא יעלה על שלושה (3).
 2. האסיפה הכללית בהחלטה רגילה, תהיה זכאית למנות עד שלושה (3) דירקטורים לדירקטוריון.
 3. האסיפה הכללית, בהחלטה רגילה, תהיה רשאית להחליף או לסיים כהונתו של מי מהדירקטורים. הדירקטוריון יהיה רשאי להחליף או לסיים כהונתו של מי מהדירקטורים הנוספים, באמצעות החלטה פה אחד של כל חברי הדירקטוריון המכהנים (פרט לדירקטור לגביו מתייחסת ההחלטה ו/או כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהחלטה כאמור).
 4. כהונת הדירקטור הראשון של החברה תהיה כשל שאר הדירקטורים, ותסתיים בהתאם לתקנון התאגדות זה ו/או בהתאם להוראות חוק החברות.
 5. חבר דירקטוריון שסיים את כהונתו יכול להתמנות מחדש.

דירקטור חליף

 1. דירקטור רשאי, בהודעה בכתב לחברה, למנות כל יחיד, לרבות יחיד שמכהן כבר כדירקטור או כדירקטור חליף בדירקטוריון החברה, כדירקטור חליף עבורו ("דירקטור חליף"), להסיר דירקטור חליף ולמנות דירקטור חליף אחר במקומו. זולת אם הדירקטור הממנה, בכתב המינוי של הדירקטור החליף או בהודעה בכתב לחברה, מגביל מינוי כזה לתקופה מסוימת, לישיבה או לפעולה מסוימת של הדירקטוריון, או בדרך אחרת מגביל את היקפו, המינוי יהיה לכל מטרה ולתקופה החופפת לתקופת מינויו של הדירקטור הממנה.

מעוניינים ברישום חברה?

צרו קשר

רשמנו כבר מאות חברות.
אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה ואנו ניתן לכם את השירות הטוב ביותר.

להורדת תקנון חברה בחינם

Skip to content