חוזה עבודה – כל מה שצריך לדעת - חוזה עבודה לדוגמא וחוזה עבודה להורדה

החוק מחייב מעסיקים למסור לעובדים הודעה המפרטת את תנאי ההעסקה. לחוזה עבודה יתרונות רבים הן עבור המעסיקים והן עבור העובדים. חוזה עבודה מפורט הכולל את כל הנושאים החשובים יכול להוריד משמעותית את הסיכויים לתביעות משפטיות.

שתף את המאמר

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

מה הוא חוזה עבודה?

חוזה עבודה הוא חוזה המסדיר משפטית את תנאי ההעסקה ויחסי העבודה בין המעסיק לעובד. עריכת חוזה עבודה מקיימת את החובה החוקית החלה על מעסיקים על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 לפיה יש למסור לעובד הודעה המפרטת את כל תנאי העסקתו. כפי שיפורט בהמשך, חוזה העבודה יכול לכלול עניינים נוספים חוץ מתנאי ההעסקה הסוציאליים, כמו למשל נהלי עבודה, דרישות התפקיד, חובת סודיות, אי תחרות וכיוצ"ב.

חוזה העבודה הוא חוזה משפטי לכל דבר עניין, עליו חלים דיני החוזים הכלליים. יחד עם זאת, חוזה העבודה כפוף גם לדיני העבודה, והוא צריך להיערך בהתאם למשפט העבודה ולזכויות המגיעות לעובד מכוח חוקי המגן, הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה החלים על העובד. חשוב לשים לב שתנאים שמנוגדים למשפט העבודה הם תנאים בלתי חוקיים, אפילו אם לכך הסכמה מפורשת של הצדדים (כך לדוגמה, לא ניתן לקבוע שהעובד זכאי למספר ימי חופשה נמוך יותר מהמינימום שמצוין בחוק חופשה שנתית, אפילו אם העובד הסכים לכך). חוזה המכיל תנאים בניגוד למשפט העבודה הוא חוזה בלתי חוקי.

היתרונות בניסוח חוזה עבודה

מעסיק המחתים עובד על חוזה עבודה מסודר ומפורט, מגדיר לעובד ציפיות, וכן את הזכויות להן הוא זכאי – יוצר שקיפות מלאה אל מול העובד, וכך ברור מה כל צד נותן ומה כל צד מקבל.

כמו כן, המעסיק זוכה לוודאות באשר לחובותיו כלפי העובד ובכך עשוי לחסוך בהוצאות מיותרות. למשל: מעסיק יכול לסכם עם העובד על תשלום גמל לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 וכך המעסיק ימנע מהוצאה גדולה לקופת הגמל של העובד במקרה של פיטורים. מנגד, העובד יזכה לוודאות ביחס לפיצויי הפיטורים במידה ויחליט להתפטר. וזו דוגמא אחת בלבד.

חוזה עבודה מפורט וברור יעמוד בסופו של יום לטובתו של המעסיק. כיום, כשבית הדין לעבודה בוחן מקרים של עובדים הטוענים כי המעסיקים הבטיחו להם תנאים כאלה ואחרים, הוא בוחן תחילה האם ישנו חוזה עבודה מפורש. במקרה שיש חוזה עבודה מפורש, לעובד יהיה יותר קשה לטעון טענות שאינן מגובות בחוזה העבודה ובית הדין לעבודה ייטה שלא לקבל תביעות כאלו של עובדים.

למעסיק שלא עורך חוזה עבודה עבור עובדיו יש סיכויים גבוהים יותר להיות חשוף לתביעות משפטיות של עובדים והוא אף עלול למצוא עצמו בסיטואציה של מילה כנגד מילה עם עובד בתביעה משפטית.

להתחלת הליך דיגיטלי בליווי עורך דין לעריכת חוזה עבודה

מה חייבים לכלול בחוזה עבודה?

חובה לציין בחוזה העבודה את תנאי ההעסקה של העובד, בכפוף למשפט העבודה, לרבות מועד תחילת העסקתו של העובד, שכרו של העובד, היקף המשרה, תנאים סוציאליים (ימי מחלה, ימי חופשה, דמי הבראה, דמי נסיעות, ביטוח פנסיוני ועוד).

מה חשוב לכלול בחוזה עבודה?

חוזה עבודה הוא הזדמנות להגדיר את נהלי העבודה, את דרישות התפקיד והתחייבויות העובד לפעול במסירות ונאמנות, וכן את תקופת הניסיון שניתנת לעובד במקום העבודה. אם העסקת העובד כרוכה בחשיפתו לקניין רוחני וסודות מסחריים אשר בבעלותכם, מומלץ להחתים את העובד על סעיפי סודיות ואי תחרות, המחייבים אותו לשמור בסודיות על המידע שלכם. בנוסף, חשוב לציין בחוזה העבודה את תקופת החוזה. יש לציין אם מדובר בחוזה לתקופה קצובה לעובד זמני, לדוגמה עובד שמחליף עובדת שיצאה לחופשת לידה או עובד שמועסק עבור עבודה למשימה מוגדרת. אם לא מדובר בעובד כזה, מומלץ לערוך חוזה לתקופה בלתי קצובה, שכן אם המעסיק החליט לפטר את העובד לפני תום התקופה שהוגדרה בחוזה העבודה, בית הדין לעבודה יכול לקבוע שמדובר בהפרת חוזה עבודה ולחייב את המעסיק להמשיך לשלם לעובד שכר עבודה עד תום התקופה המצוינת בחוזה העבודה.

לסיכום

בעריכת חוזה עבודה יתרונות רבים. מעסיק שאינו מסתפק בהודעה לעובד בלבד, אלא עורך עם העובד הסכם עבודה מסודר, מגן על עצמו מפני הסנקציות שבחוק, אך יכול גם לכלול את הנושאים החשובים לו ביחסים עם העובד: נהלי עבודה, דרישות תפקיד מיוחדות, אי תחרות, חובת סודיות ועוד. חשוב לדעת שאין דבר כזה חוזה עבודה סטנדרטי ומומלץ להיעזר בעורך דין לעריכת חוזה עבודה מותאם אישית שיהיה מנוסח בהתאם לאופי פעילות המעסיק ואופי תפקידו של העובד.   

יודגש כי חוזה העבודה להלן אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מתאים לכל מקרה ומקרה.

חוזה העבודה המלא להורדה בחינם!

חוזה עבודה לדוגמה

חוזה עבודה

שנערך ונחתם ב_________ ביום _______

בין:

______________, ח.פ/ע.מ ______________

(להלן: "המעסיק")

 

 

לבין:

_______________, ת"ז ______________

(להלן: "העובד")

לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא

 1. הסכם זה הינו הסכם עבודה אישי המסדיר את מערכת היחסים בין העובד לבין המעסיק ואת תנאי העסקתו של העובד.
 2. חוזה זה והוראותיו מהווים הודעה לעובד בהתאם להוראות החוק.

תפקיד

 1. העובד יועסק על-ידי המעסיק בתפקיד של נציג מכירה ושירות ("התפקיד"), בכפוף למנהל הממונה.
 2. במסגרת תפקידו העובד יהיה אחראי על ________.

תקופת ההסכם וסיומו

 1. הסכם זה הנו לתקופה בלתי מוגבלת המתחילה ביום _________.
 2. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום במסירת הודעה מוקדמת בכתב על כך על-פי דין.

היקף משרה

 1. העובד יועסק אצל המעסיק בימים ____, בשעות _______.

שכר עבודה

 1. המעסיק ישלם לעובד תמורת עבודתו שכר חודשי בסך _____.

חופשה שנתית

 1. העובד יהיה זכאי לימי חופשה שנתית בהתאם לחוק.

ימי מחלה

 1. תשלום ימי מחלה יבוצע לפי החוק.

הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורים

 1. העובד מסכים שהפרשות המעסיק לתוכנית הפנסיה ישולמו על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.

התחייבות לשמירת סודיות ואי-תחרות  

 1. המידע אליו נחשף העובד הוא רכושו הבלעדי של המעסיק, ולכן העובד מצהיר ומתחייב שישמור את המידע בסודיות, לא ימסור ולא יגלה את המידע לצד שלישי או לכל אדם אחר, ללא אישור המעסיק.

חתימות

תאריך:

מעוניינים בעריכת חוזה עבודה?

צרו קשר

אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה ואנו ניתן לכם את השירות הטוב ביותר.

להורדת חוזה העבודה המלא בחינם

Skip to content